كليپ

جمع و تفریق متناظر با بردار 1

جمع و تفریق متناظر با بردار 2

جمع و تفریق متناظر با بردار3

باز کردن و بستن مکعب

اثبات فیثا غورس

***************

جمع و تفریق متناظر با بردار گویا ۴

جمع و تفریق متناظر با بردار صحیح

محور اعداد گویا

حالات مختلف رنگ کردن پیراهن و شلوار

تساوی مثلث۱

تساوی مثلث ۲

تعداد مسیر ها

طول بردار گویا

منبع:http://mathgroup.blogfa.com

آخرین بروزرسانی (سه شنبه ، 31 خرداد 1390 ، 00:37)