کارگاه و نمایشگاه های تایئد شده کنفرانس آموزش ریاضی

اسامی کارگاهها و نمایشگاه های تایید شده جهت برگزاری در دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی اعلام شد.

افرادی  كه پذيرفته شده اند جهت دريافت فرمت تشكيل كارگاه و نمايشگاه و موارد موردنياز با دبيرخانه كنفرانس به شماره   3321722-0231 تماس حاصل نمايند.

دانلود