نتیجه داوری مقالات

نتيجه داوري مقالات كنفرانس آموزش رياضي اعلام شد.‬

natayej.pdf